Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden bij levering per post

Genoemde prijzen zijn altijd exclusief transport en verpakkingskosten en zijn gebaseerd op aankoop en afhalen in de winkel, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Levering per post:

  • Nederland: portokosten altijd extra. Voor leveringen tot 40 Euro wordt altijd een bedrag van € 3.- voor porto- en behandelingskosten berekend. Zendingen boven de circa € 125.- versturen wij per aangetekende post. Bestellingen van Albums, catalogi, insteekboeken etc: porto extra afhankelijk van gewicht.
  • Buitenland: portokosten extra, bankkosten € 5.75 per zending

Verzekering: Per zending berekenen wij altijd € 0.50 voor verzekering van de zending. U loopt hierdoor geen enkel risico.

Betaling: Met acceptgiro binnen 8 dagen of, indien gewenst automatische incasso. Bij bestelling bank- of gironummer opgeven.

Vooruitbetaling: U kunt uw zending vooruitbetalen door het bedrag over te maken op bankrekening  of ING- bank   IBAN :  NL 92 INGB 0004208936      BIC :  INGBNL2A

Creditcards: Bij bestelling s.v.p. vermelden uw kaartnummer, de vervaldatum, de security code (laatste 3 cijfers achterop de kaart en uw handtekening. Wij accepteren Visa, MasterCard, Diners Club, American Express. Wij berekenen 5% creditcardcharge.

 

Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

1.       Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2.       Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3.       Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

4.       Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

5.       Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

6.       Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Kosten in geval van herroeping

1.       Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2.       Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.